22, జూన్ 2022, బుధవారం

భళిరే హైలెస్సా ..... - 79

లెస్స లెస్సగా హైలెస్సా ; 

భళిరె, బాలురే, హైలెస్సా ; ||

యమున ఒడ్డుకు చేరారు ; 

వ్రేపల్లియలోని ప్రజలంతా ; 

పల్లె పల్లెల బృందారకులు ; 

బృందగానములు అనిన ముచ్చట ; 

ముచ్చటగా బహు ముచ్చట లాడుచు ; 

బృంద గానముల శిక్షణ పొందిరి ; 

మేలుతరమ్మౌ బృందగీతికా క్రీడలు ; 

సృజనల వృష్టిలు సౌజన్యముగా ; 

అటనిట ఇటనట - 

నట గోవిందుని విలాసమ్ములే ;

నయన మనోహర గోచరమ్ములు ; ||

వకుళ మాలికలు అల్లారు ;

ప్రజలు, వకుళ మాలికలు అల్లారు ; ; 

ఒడలు నిండుగా ధరియించేరు ; 

తులసీ  ఆకుల పరిమళ దండలను ;

తులసీ పూసల చేరులను ;

ఒడలు నిండుగా ధరియించేరు ; ||

యమునాతీరే విలసిత కళలే ;

రంగు రంగుల హరివిల్లే,

ఇది, రంగు రంగుల హరివిల్లే ;

శ్రీకృష్ణుని నాట్య విలాసాలు ;

ఉండగ అంతట - భళిరే హైలెస్సా! 

================= ,

lessa lessagaa hailessA ; 

bhaLire, baalurE, hailessA ; ||

yamuna oDDuku cErAru ; 

wrEpalliyalOni prajalamtaa ; 

palle pallela bRmdaarakulu ; 

bRmdagaanamulu anina muccaTa ; 

muccaTagaa bahu muccaTa lADucu ; 

bRmda gaanamula SikshaNa pomdiri ; 

mElutarammau bRmdageetikaa krIDalu ; 

sRjanalu saujanyamugaa ;

aTaniTa iTanaTa - 

naTa gOwimduni wilaasammulE ;

nayana manOhara gOcarammulu ; || 

wakuLa mAlikalu allaaru ;

prajalu, wakuLa mAlikalu allaaru ; ; 

oDalu nimDugaa dhariyimcEru ; 

tulasee  aakula parimaLa damDalanu ;

tulasee puusala cErulanu ;

oDalu nimDugaa dhariyimcEru ; ||

yamunaateerE wilasita kaLalE ;

ramgu ramgula hariwillE,

idi, ramgu ramgula hariwillE ;

SreekRshNuni naaTya wilaasaalu ;

umDaga amtaTa - BaLirE hailessA! ;

& song - 79 ; శుభకృత్ సుమ గీత మాలిక ; రచయి3 = కుసుమ ;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ;

May 2022 = print song = ఏలేలో - హైలెస్సా ; - శుభకృత్ సుమ గీత మాలిక -  69 ;; రచయి3 = కుసుమ ; - ఆతృతలేలనె, ఓ గోపీ, ; బృందగీతికల నాలపించగా ; ||

భళిరే హైలెస్సా- 79 & లెస్స లెస్సగా హలెస్సా = 68 


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి