22, జూన్ 2022, బుధవారం

అంజనం వేద్దాము - 78

రవ్వ చేయుట తమ నైజం ; 

మువ్వలు ఎటుల మరచినవి!? ; 

కవ్వము ఆడుట మరచేనా!? 

పెరుగు, మజ్జిగలు కదలుట లేదు ;

దవ్వుల ఆకుల అలికిడి ఏదీ!? 

నివ్వరి పైరుల చలనములేవీ!? 

యమునలొ, నీటిని గలగలలేవీ!? 

రాధ ఇక్కడ వేచిఉన్నది, 

మురళీ కృష్ణుని జాడలు ఏవీ!? 

అంజనమేసి చూడండీ, 

ప్రాంజలి ఘటించి, ప్రార్ధిస్తుంటిని, 

చెలులారా! *అంజనమ్మును వేయండి ; 

=========================== ,

amjanam wEddaamu - 78 ;-

rawwa cEyuTa tama naijam ; 

muwwalu eTula maracinawi!? ; 

kawwamu ADuTa maracEnA!? 

perugu, majjigalu kadaluTa lEdu ;

dawwula aakula alikiDi EdI!? 

niwwari pairula calanamulEwI!? 

yamunalo, nITini galagalalEwI!? 

raadha ikkaDa wEciunnadi, 

muraLI kRshNuni jaaDalu EwI!? 

amjanamEsi cUDamDI, 

praamjali GaTimci, praardhistumTini, 

celulaaraa! *amjanammunu wEyamDi ;

; - song - 78 ; శుభకృత్ సుమ గీత మాలిక ; రచయి3 = కుసుమ ;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి